Zkušební řád

ZKUŠEBNÍ  ŘÁD 

Therapy Dog z.s. 

 Tento zkušební řád zpracoval a schválil Spolek „ Therapy Dog z.s.“ dne 28.12. 2017

PODMÍNKY K  ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

  Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.

·  V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně:
12 měsíců – „malý“(cca do 35 cm kohoutkové výšky),
15 měsíců – „střední“ (cca do 60 cm  kohoutkové výšky),
18 měsíců – „velký“ (cca nad 60 cm kohoutkové výšky).

·  Psovod se prokáže očkovacím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidelným odčervováním).

· Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, čistý, musí mít zastřižené drápky, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.

·  Zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny do 50 dnů po porodu a feny v druhé polovině březosti.

· V průběhu zkoušek je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký kožený (látkový) obojek nebo postroj.

 Ze zkoušek se automaticky vylučují psi agresivní na lidi a přehnaně bázliví.

 Povaha, poslušnost, ovladatelnost, týmová práce a jednotlivé body zkušebního řádu budou sledovány po celou dobu trvání zkoušek.

 Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat komunikační schopnosti a dobrý vztah ke psovi i k lidem.

 

Disciplíny CT :

Název cviku

Body

Poslušnost
Přivolání
Přivolání za ztížených podmínek
Sedni, Lehni, Vstaň
Odložení psa
Ovladatelnost psa na vodítku
Ovladatelnost psa bez vodítka

 

5
5
5
5
5
5

30

Prohlídka psa

5

Chování psa ve skupině lidí

5

Podávání pamlsku a potravy psovi

5

Chování psa mezi hrajícími si dětmi

5

Chování psa vůči ležící osobě

5

Kontakt psa s tělesně postiženými

5

Ponechání psa s cizími osobami

5

Klid psa při nárazových zvucích a rušivých vlivech

5

Po celou dobu zkoušek se posuzuje :
Přátelskost a společenskost 10
Kontakt s cizími osobami 10
Kontakt s vůdcem 10

Celkem bodů – max./min.

100/70

 

Chyby a jejich hodnocení:

Drobná chyba

– ztráta 1 bod

Střední chyba

– ztráta 2 bodů

Hrubá chyba

– ztráta 3 až 5 bodů

 

K anulaci zkoušky dochází buď v součtu chyb nebo pro nesplnění některého cviku.

 

Hodnocení cviků zkoušky: prospěl – prospěl s výhradou – neprospěl

Hodnocení prospěl: 70 – 100b.

Hodnocení „prospěl s výhradou „: se zadá psovodovi a psovi, kteří mají ve své činnosti nedostatky, které však nejsou vylučující vadou ( neschopnost psa pracovat samostatně, nevhodnost psa pracovat ve skupině jiných psů, nevhodnost psa pro provádění „polohování“, špatná komunikace psovoda, apod.). Tato výhrada se písemně poznamená do Protokolu o vykonané zkoušce.

Neprospěl: méně než 69b.

 

Způsob provádění jednotlivých cviků:

 

1. Povaha – chování psa ve skupině lidí
Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí na zem. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli. Psovod může psa pouze slovně chválit. Pes se má chovat vyrovnaně, přátelsky. Chybou je snaha o útěk z hloučku nebo přílišná lekavost na podněty. Nesplnění cviku je při náznaku agresivity.

2. Poslušnost 

Přivolání psa 

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda zanechal dosavadní činnosti a okamžitě přiběhl na zavolání. Na pokyn rozhodčího odepne psovod psa z vodítka a dá mu povel „volno“. Pes by se měl od psovoda vzdálit alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat pomocník). Na další pokyn rozhodčího psovod psa přivolá.

Přivolání za ztížených podmínek
Cílem cviku je prověřit přivolání psa za ztížených podmínek. Psovod odepne psa z vodítka a dá mu povel „volno“. Pes by se měl vzdálit od psovoda alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat pomocník). Poté mu pomocník nabídne pamlsek, či hračku. Opodál se prochází osoba se psem. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá.

Základní cviky

SEDNI
LEHNI
ODLOŽENÍ PSA  –  na 2 minuty na vzdálenost 20 kroků
(zatímco další pes provádí OVLADATELNOST NA VODÍTKU)
Ovladatelnost psa na vodítku
Ovladatelnost psa bez vodítka

2. Ovladatelnost psa na vodítku

Cílem cviku je, aby pes následoval psovoda při chůzi. Pes nemusí jít striktně u nohy psovoda, nesmí mu však žádným způsobem překážet. Musí jít v klidu na prověšeném vodítku a ihned bezproblémově reagovat na obraty psovoda. Během cviku psovod nejméně jednou projde se psem dveřmi do jiné místnosti, či do budovy. Pes se u dveří musí zastavit, nechat psovoda bez problémů projít a opět zavřít dveře.  Pes musí s psovodem projít přes několik různých povrchů (koberec, písek, linoleum, igelit, dlažba apod.)

 

3. Prohlídka psa

Cílem cviku je prověřit, že se psem může manipulovat i cizí osoba. Pomocník osloví majitele i psa, převezme vodítko, vezme psa do náruče, postaví ho na stolek s neklouzavým povrchem, s dalším pomocníkem provádějí prohlídku zubů, uší, ohonu, otření tlapek. U velkého psa se provede prohlídka na zemi. Při prohlídce pomocníci na psa klidně promlouvají, hladí ho a mohou mu podat i pamlsek. Poté psa sundají ze stolu a předají zpět majiteli. Celý tento cvik probíhá za přítomnosti psovoda, který je od psa cca 2 – 3 metry. Psovod smí psa povzbudit pouze hlasem. Nesplnění cviku je, pakliže pes projeví silnou bázlivost, nenechá se prohlédnout, projeví náznak agresivity.

 

 

 

5. Podávání pamlsku a potravy psovi

 Rozhodčí nabídne psu pamlsek různými způsoby – z roztažené dlaně, sevřené dlaně, mezi prsty. Hodnotí se jemnost při přijímání pamlsku. Psovod může psa usměrňovat povelem, nesmí psa držet za obojek či postroj. V případě nezájmu psa o pamlsek může být použita hračka. Pes má brát pamlsek jemně, štípnutí zuby je chybou.

 

6. Chování psa mezi hrajícími si dětmi

Smyslem cviku je prověřit psychickou odolnost psa. Psovod se psem na vodítku přichází ke skupince dvou až šesti dětí a seznámí skupinku se svým psem . Děti se chovají přirozeně, hlasitě se smějí a povídají si, seskupí se kolem psa a všechny naráz ho začnou hladit. Přitom kolem psa vytvoří pevnou bariéru.

 

 7. Chování psa vůči ležící osobě

Smyslem cviku je navázání kontaktu s nemohoucí – ležící osobou – na lůžku, na zemi. Psovod se psem přichází k ležící osobě. Ležící pomocník může psa hladit, odměňovat pamlskem, zatahat za chlupy, poplácat, položit mu ruku na oči, uši, nos, sahat mu na nohy a do tlamy. Jakoukoliv manipulaci musí pomocník provádět tak, aby pro psa byla nebolestivá a nestresující.

 

8. Kontakt psa s tělesně postiženými

Vozíčkáři, osoba s berlemi, osoba s chodítkem, apod. – smyslem cviku je prověřit schopnost psa komunikovat s osobami, odkázanými na pomůcky, které jsou pro psa neobvyklé. Do místnosti, ve které je psovod se psem vjede osoba na inv.vozíku, s berlemi  a podobně. Tito pomocníci se volně pohybují. Psovod přivede psa k pomocníkovi, seznámí ho s ním, pomocník psa začne hladit, popř. si ho vezme na klín. Poté ho psovod se psem kousek doprovodí.

 

9. Ponechání psa s cizími osobami

Cílem cviku je prověřit, zda pes je schopen samostatné komunikace a spolupráce s dalšími lidmi. Psovod přivede psa k sedícímu, či ležícímu pomocníkovi. Pomocník naváže se psem kontakt, hladí ho, popř. vezme do náruče. Poté psovod vydá psovi pokyn a vzdálí se. Minimální vzdálenost je pět metrů. Přitom se baví s jinou osobou a psa si nevšímá. Pomocník psa obejme, tiskne ho k sobě, může mu nadzvednout nohy, sahat na obličejovou část, nadzvedávat pysky, uši, jemně ho zatahá za ocas. Manipulace musí být k psovi šetrná a nesmí být nijak bolestivá.

 

10. Klid psa při nárazových zvucích a rušivých vlivech

Sleduje se během celého průběhu zkoušky. Pes nesmí přehnaně bázlivě ani agresivně reagovat na nečekaný hluk.  Rušivými vlivy a nečekanými podněty se rozumí padající předměty (klíče, plechovky, berle, hůl, kniha), gestikulující lidé, křičící děti, dětské hračky, troubící automobil,hlasitě hrající hudba atd…